Årsmöte 2022

Årsmöte för Djurröds Byalag äger rum 22 mars 2022 kl 15:00 i Rickarums Byateaters lokaler, mittemot kyrkan.

Årets möte kommer hållas fysiskt.

Tänk på att årsavgiften skall vara betald 5 dagar innan mötet för att ha rösträtt.

Dagording

 1. Mötets öppnande
 2. Årsmötets utlysande
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Dagordningens godkännande
 5. Val av presidium
  • Mötesordförande, Mötessekreterare, Två protokolljusterare, Två rösträknare
 6. Verksamhetsberättelse 2021
 7. Ekonomisk berättelse 2021
 8. Revisionsberättelse 2021
 9. Beslut om ansvarsfrihet för 2021
 10. Val
  • 3 styrelseledamöter, 2 år
  • 2 styrelsesuppleant, 2 år
  • Revisor, 2 år
  • Revisorssuppleant, 2 år
  • 2 Valberedningsledamöter, 1 år, varav en är sammankallande
 11. Fastställande av medlemsavgiften för 2023
  • Medlemsavgiften är idag 2022 200:-/år och familj
 12. Övriga ärenden
  • Verksamhetsplan 2022
  • Budget 2022
 13. Nya frågor
  • Anmäls före dagordningens godkännande
 14. Avslutning